DATY USTANOWIENIA PRAKTYK I WIERZEŃ RELIGIJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WYZNAWCÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

2012-06-12 20:18

DATY USTANOWIENIA PRAKTYK I WIERZEŃ RELIGIJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WYZNAWCÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

1. Prezbiterzy (starsi) zostali nazwani "kapłanami" przez Lucjana w wieku II.
2. Msza kapłańska ustanowiona została przez Cypriana w wieku III.
3. Modlitwy za zmarłych wprowadzono ok. 300 r.
4. Czynienie znaku krzyża zaczęto praktykować ok. 300 r.
5. Woskowe świece około wprowadzono w 320 r.
6. Zmiana przykazań (usunięcie II przykazania, rozdzielenie X przykazania, i zmiana przykazania IV (przeniesienie świętości soboty na niedzielę) nastąpiło w okresie od 321 do 380 roku.
7. Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375 r.
8. Codzienna celebracja mszy nastąpiła od 394 r.
9. Początek wywyższania Marii, określenia "matka Boża" (theotokos) zastosowane po raz pierwszy przez Sobór Efeski w 431 roku.
10. Kapłani zaczynają ubierać się odmiennie od świeckich od 500 roku.
11. Ostatnie namaszczenie wprowadzono od 526 r.
12. Doktryna cyzśćca wprowadzona przez Grzegorza I w 593 r.
13. Język łaciński używany w modlitwie i kulcie od 600 r.
14. Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów od około 600r.
15. Pierwszy człowiek nazwany "papieżem", to Bonifacy III w 607 roku.
16. Całowanie stóp papieża zaczęto praktykować od 709 r.
17. Król Franków Pepin nadaje doczesną władzę papieżom (utworzenie Państwa Kościelnego), w 756 r.
18. Kult krzyża, obrazów i relikwii praktykuje się od 786 r.
19. Woda święcona i sól jako rekwizyty kościelne ustanowione w kapłańskim błogosławieństwie w 850 r.
20. Kult świętego Józefa wprowadzono w 890 r.
21. Ustanowienie kolegium kardynałów miało miejsce w 927 r.
22. Chrzest niemowląt został wprowadzony przez papieża Jana XII 965r.
23. Kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana została przez papieża Jana XV w 995 r.
24. Post w piątki oraz Wielki Post wprowadzono od 995 r.
25. Msza kształtująca się stopniowo jako ofiara, w której uczestnictwo zostało uznane za obowiązkowe ustanowiona w wieku XI.
26. Celibat duchowieństwa wprowadzono od 1079 r.
27. Różaniec przyjęty (z pogaństwa) przez Piotra Pustelnika w 1090 r.
28. Inkwizycja ustanowiona przez Synod Weroński w 1184 r.
29. Sprzedaż odpustów zaczęto praktykować od 1190 r.
30. Siedem sakramentów zdefiniowano przez Piotra Lombarda w wieku XII.
31. Transbstancjacja (Przeistoczenie) została zdefiniowana przez Innocentego III w roku 1215.
32. Spowiedź uszna, jako wyznanie grzechów kapłanowi zamiast Bogu, wprowadzona została przez Innocentego III 1215 r.
33. Adoracja hostii została wprowadzona przez Honoriusza III w 1220 r.
34. Czytanie Biblii zabronione ludziom świeckim (umieszczenie Biblii na Indeksie Ksiąg Zakazanych) przez Synod w Walencji w 1229 r.
35. Angielski mnich Szymon Stock wprowadza szkaplerz w roku 1251.
36. Sobór w Konstancji odbiera Kielich ludowi przy komunii w roku 1414.
37. Czyściec ogłoszony dogmatem przez Sobór Florencki w 1439 r.
38. Uznanie Tradycji (podania ustnego) za autorytet równy Biblii nastąpiło na Soborze Trydenckim w 1546 r.
39. Księgi apokryficzne dodane do Biblii na mocy postanowień Soboru Trydenckiego w 1546 r.
40. Credo Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary miało miejsce w 1560 r.
41. Niepokalane Poczęcie Dziewicy Marii (nie mylić z dziewiczym narodzeniem przez Marię Jezusa!), zostało proklamowane przez papieża Piusa IX w 1854 r.
42. "Sylabus Błędów" - 'dzieło' proklamowane przez Piusa IX, ratyfikowany przez Sobór Watykański, potępiające wolność religijną, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prasy, wolność odkryć naukowych, które nie są aprobowane przez kościół rzymski, ogłaszający naukę o doczesnej władzy papieża nad wszelką władzą cywilną i państwową - został wydany w 1864 roku.
43. Dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności został proklamowany przez I Sobór Watykański w 1870 r.
44. Wniebowzięcie Marii (cielesne zabranie do nieba wkrótce po jej śmierci) proklamowane przez papieża Piusa XII w roku 1950.
45. Maria ogłoszona "Matką Kościoła" przez papieża Pawła VI w roku 1965.

Kardynał Newman w książce "The Development of The Christian Religion" przyznaje, że "świątynie, kadzidło, lampy oliwne, ofiary wotywne, woda święcona, święta kościelne, szczególne okresy pobożności, procesje, błogosławienie pól, szaty kapłańskie, tonsura (księży zakonnych i zakonników), obrazy (...) są pochodzenia pogańskiego" (s.359).
W Biblii czytamy jedynak, że praktykowanie tych tradycji jest przekreślaniem słowa Bożego, oraz że wszelka tego rodzaju nabożność jest bezwartościowa przed Bogiem: "Daremnie jednak cześć Mi oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi." (Ewangelia wg Mateusza 15,9)!
Biblia stwierdza, że droga zbawienia jest tak prosta, iż "nawet głupi na niej nie zbłądzi" (Proroctwo Izajasza 35,8 BG). Stanowi to zachętę do czytania i przyswajania sobie nauk Pisma Świętego:
"I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." (II List do Tymoteusza 3,15-17 NP).
Nieszczęściem jest, jeśli ludzie, którzy sami nie znają Pisma Świętego, są przewodnikami duchowymi: "Gdy ślepy prowadzi ślepego, obaj upadną" (Ewangelia wg Mateusza 14,15)!
Pilną potrzebą naszych czasów jest badanie świętego i niezmiennego Słowa Bożego. Tylko wtedy przekonamy się czy to, czego nauczają sobory i papieże, co mówią kardynałowie, biskupi, kapłani i nauczyciele - jest prawdą, czy też nie.
Tak właśnie postępowali wierzący w czasach apostolskich. O mieszkańcach miasta Berei powiedziano: "Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest." (Księga Dziejów Apostolskich 17,11).

Ci, którzy głoszą "inną ewangelię", znajdują się pod Bożym przekleństwem: "Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!" (List do Galacjan 1,8).

Nie pozwól aby cię oszukiwali i manipulowali Tobą fałszywi nauczyciele! Patrz w Słowo Boże i sprawdzaj wszystko! Módl się do Boga o mądrość pochodzącą od Niego!

"WSZYSTKO BADAJCIE, A CO SZLACHETNE - ZACHOWUJCIE!" (I List do Tesaloniczan 5,21)!