ROZMOWY BIBLIJNE

2012-09-13 22:26

W większości dostępnych przekładów Pisma Świętego zarówno katolickich jak i protestanckich można przeczytać następującą informację zapisaną w Psalmie 83 : 19 ( przekład warszawski )
 „ Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś Najwyższym nad całym światem. "

Gdy anioł Gabriel zwiastował Marii narodzenie się Jezusa powiedział o nim m.in. :
 „ Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. ’’ - Ewangelia Łukasza 1: 32
 
Jezus nie jest więc Najwyższym, lecz jest synem Najwyższego !
 
Stąd też po zmartwychwstaniu powiedział m.in. :
 „ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.” - Ewangelia Jana 20 :17
 
A warto wiedzieć, że Najwyższy się nie zmienia o czym informuje proroctwo Malachiasza 3 : 6
 „ Ja JEHOVAH nie zmieniam się. ” ( przekład American Standard Version )
 
Jak to się więc stało, że ta prosta i jasna prawda biblijna została tak zniekształcona, że w rezultacie pojawiła się zhybrydyzowana z elementów nauk chrześcijańskich i pogańskiej filozofii greckiej doktryna o trójcy ?
 Odpowiedzi na to znowu udziela Pismo Święte. Apostoł Paweł pełen ducha świętego wezwawszy starszyznę zboru efeskiego przepowiedział wyraźnie : „ Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. ” - Dzieje Apostolskie 20 : 29-30
 
W pierwszym zaś liście do Tymoteusza 4 :1-2 pisze : „ Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. ”
 
W rezultacie doszło do jednego i do drugiego. Pod koniec II wieku biskup rzymski Marcelin ( 296-304 ) podczas prześladowań chrześcijan wszczętych przez cesarza Dioklecjana zdradził wiarę i chcąc się przypodobać cezarowi złożył ofiary bogom rzymskim oraz wydał święte księgi pogańskim władzom rzymskim. Sytuacja jeszcze bardziej uległa zmianie, gdy do władzy doszedł zbrodniczy cezar Konstantyn. Ten chcąc mieć kościół podporządkowany sobie, sam jako pontifex maximus mianował nową kurię rzymską złożoną wyłącznie z jego zwolenników. Na jej czele postawił swojego kuzyna Sylwestra - Rufinusa splamionego bałwochwalstwem. Z jego to inicjatywy cezar poparł na soborze w Nicei w 325 r. fałszywą doktrynę o współistotności ( homoousios ) archidiakona Atanazego co stało się później podstawą błędnej doktryny trynitarnej niezgodnej z Pismem Świętym wprowadzonej edyktem cesarskim cunctos populos przez Teodozjusza 28 lutego 380 r. nakazującego pod groźbą kar i pomsty cesarskiej, by wszystkie ludy imperium przyjęły doktrynę trynitarną biskupa Damazego. Ci którzy tego nie zrobili stawali się wrogami państwa i byli ścigani i tępieni przez władzę. Dopiero później w 381 r. odbył się pro forma sobór w Konstantynopolu, który nigdy nie był powszechny, a który przyjął credo trynitarne jako obowiązujące w całym chrześcijaństwie. W dekrecie z 30 lipca 381 roku cesarz Teodozjusz nakazał wypełnić postanowienia soborowe w całym Cesarstwie. Od tej też pory Kodeksy prawne najpierw Teodozjusza, a potem cesarza Justyniana sankcjonowały tą heretycką doktrynę uznaną za prawowierną wbrew temu co mówiło Pismo Święte.

I w taki to właśnie sposób „na polu pszenicznym pojawił się chwast” - o czym uprzedzał Jezus. Chwast z czasem bardzo się rozplenił i stal się zagrożeniem dla pszenicy. Doszło do tego, że tych wszystkich, którzy ujawniali biblijną prawdę o Bogu okrzyknięto heretykami, ścigano i niszczono w bezwzględny sposób. Do dzisiejszego dnia włącznie każdy kto próbuje otwierać ludziom oczy na ten temat staje się bardzo niewygodny dla kleru i jego popleczników. Ulubionym chwytem mającym na celu odstraszenie od słuchania wiarygodnych biblijnych informacji jest fałszywe oskarżenie o spisek masońsko-żydowski. Jak niegdyś w histerii polowań na czarownice wrzuca się do „ jednego wora ” wszystkich niewygodnych ludzi. Najbardziej zdumiewające jest to, że działają te same metody i system inkwizycyjny jak w przeszłości, tylko w bardziej zakamuflowany i perfidny sposób.
 Jezus nie pozostawiał swoim uczniom żadnych złudzeń w tej sprawie. Powiedział bowiem wyraźnie : „ Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. ” - Ewangelia Jana 15 : 20
Drogi użytkowniku ! Proponuję abyś sprawdził dobrze w Piśmie Świętym zanim coś napiszesz jeśli nie chcesz należeć do tych, którzy zostali zwiedzeni, gdyż w oryginalnym języku greckim i hebrajskim z których dokonuje się licznych przekładów te wersety, które zacytowałeś brzmią zupełnie inaczej. Nie jest to twoja wina jeśli nie czynisz tego z premedytacją, lecz raczej tych którzy Cię zwodzą dlatego ich szczególnie srogi sąd czeka.
Jezus ostrzegł : " jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj w dół wpadną " - Ewangelia Mateusza 15 : 14.
 
Zacznijmy od tego, że pomyliłeś wersety, gdyż werset Jana 13 :14 brzmi zupełnie inaczej, ale to niczego nie zmienia, bo dobrze wiem o co chodzi.

1. Chwała ( gr. ???? ) od chwały różni się czasem nawet znacznie o czym mówi 1 Koryntian 15 : 40 - 41, 43. Inna jest chwała Najwyższego, a inna chwała Chrystusa - co wynika w sposób logiczny z pozycji, którą każdy zajmuje. Pierwszy list Piotra 1 : 21 mówi o Chrystusie, że Bóg " wzbudził go z martwych i obdarzył go chwałą " , a drugi list Piotra 1 :17 też mówi, że " otrzymał bowiem szacunek od Boga Ojca i chwałę. "
 Jest to podobnie jak z życiem, które Jezus otrzymał od Ojca i stąd zawdzięcza je Ojcu, natomiast Ojciec nie zawdzięcza je nikomu, gdyż jest Źródłem życia i Absolutem. - Ewangelia Jana 5 : 26.
 Jezus ponadto powiedział w swej modlitwie do Ojca, że dał swoją chwałę tym, których umiłował Ojciec - Ewangelia Jana 17 : 22. Również pozycja Jezusa względem Ojca jest jednoznaczna : to Jezus modli się do Ojca, a nie odwrotnie. W Piśmie Świętym nie ma ani jednego wersetu wskazującego na to, że Ojciec modli się do Jezusa.

Ponadto warto zauważyć, że założenie świata ( gr. ????ß??? ) o którym mowa w Ewangelii Jana 17 : 24 to nie to samo co stworzenie świata ( gr. ?????? ).
W świetle przedstawionych tu informacji wszystko wygląda więc nieco inaczej.
 
We fragmencie listu do Filipian 2: 6 zacytowanym przez użytkownika, aż się roi od błędów. Bo idąc tokiem rozumowania tego wadliwego tłumaczenia nie wiadomo po co w ogóle miałby Jezus się porywać na to by się zrównać z Bogiem skoro jest równy Bogu. Kiedy jest więc mowa o podobieństwie ( gr. µ???? ) co jest w tym fragmencie oddane słowem " postać ", należy pamiętać, że pierwszy człowiek został stworzony na podobieństwo i obraz Boga ( hebr. ????? - /tzelem/ - dosł. podobizna, kształt ). Takim obrazem Boga ( gr. ????? ??? ???? - 2 Koryntian 4 : 4 ) został Jezus, gdyż był drugim Adamem zanim ten popełnił grzech - 1 Koryntian 15 : 45. Ofiara, która została złożona przez Jezusa była równowartością za życie, które zatracił pierwszy Adam. Takie jest bowiem znaczenie hebrajskiego słowa ????? ( kofer - dosł. okup ).
 W dodatku ten sam Apostoł Paweł, który napisał list do Filipian, w liście do Rzymian 8 : 29 pisze, że ci którzy miłują Boga są wyznaczeni jako mający ten sam kształt tożsamy z obrazem Jego Syna ( ??µµ?????? ??? ??????? ??? ???? ????? ).
 
2. Jak ktoś uważa, że 1 = 3 to proszę wybaczyć, ale może warto aby zaczął się z powrotem od nowa uczyć arytmetyki. W każdym razie w Piśmie Świętym jeden oznacza jeden. Np. Abraham był jeden ( hebr. e?had ; gr. ??? - wg. LXX ) - Ezechiela 33 : 24, Iz. 51 : 2. Jest jeden ( gr. eis ) Pan - Jezus Chrystus - 1 Koryntian 8 : 6. Słowo e?had występuje ok. 650 razy w Biblii Hebrajskiej i nigdy nie oznacza idei mnogości. W wyrażeniach "jedna rodzina", " jedna kiść winogron " itp. - idea mnogości należy do występującego rzeczownika po liczebniku - jeden. Nie mogłoby być zresztą inaczej skoro słowo hebrajskie e?had znaczy tyle co jeden, całkowity, niepodzielny, pojedynczy.

3. Niestety użytkownik nie ma racji twierdząc, że słowo " wcieliło się " i "stało się" - to są synonimy. Ani w języku polskim, ani w języku greckim, ani w języku hebrajskim - nie są to synonimy. Proponuję zajrzeć do odpowiednich słowników i leksykonów, gdzie można znaleźć odpowiednie wyjaśnienie.
Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma nauki o Jezusie Chrystusie jako o Bogu-człowieku !
 
Prolog Ewangelii Jana 1 : 1 nie mówi, że Słowo było Bogiem, lecz, że Boże było słowo ( ???? ?? ? ????? ). Słowo ???? występuje w tekstach greckich bez rodzajnika, a więc nie oznacza tu samego Boga w przeciwieństwie do wcześniej wymienionego tego wyrazu. To jest to samo " słowo " poprzez które ' Bóg rzekł i się stało ' w Księdze Rodzaju. Słowo to stało się dopiero ciałem w wersecie 14 Prologu Ewangelii Jana.
 
Jednorodzony ( gr. µ???????? ) nie oznacza jedynego lub jedynie zrodzonego. Abraham poszedł ofiarować jednorodzonego ( gr. µ???????? ) syna, ale to nie był jedyny jego syn - Hebr. 11 : 17, 1 Moj.16 :15 ; 25 : 1 - 6 ). Nie mniej tylko Izaak był synem szczególnej obietnicy i przez to był jedynym w swoim rodzaju.
 
4. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków cytuje rzecz jasna z Pism Hebrajskich. Warto więc sprawdzić jak tam brzmią cytowane wersety. A tam brzmią zupełnie inaczej niż to podał użytkownik.
 
" Tronem twoim Bóg na wieki i na zawsze , berłem prawości berło królestwa twego " - Psalm 45 : 7 przekład Vocatio
" Tron twój jak Pan wiecznotrwały, berło sprawiedliwe, berło królestwa twego " - Psalm 45 :7 przekład Izaaka Cylkowa
 
" Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość , dlatego namaścił ciebie Bóg, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich " - Psalm 45 : 8 przekład Vocatio
 " Umiłowałeś cnotę, a nienawidzisz bezprawia. Przeto pomazał cię Pan, Bóg twój, olejem wesela, ponad rówieśniki twoje " - Psalm 45 : 8 przekład Izaaka Cylkowa
 Warto tu wspomnieć, że w niektórych manuskryptach występuje w Psalmie 45 : 8 Tetragram dzięki czemu werset ten można również przetłumaczyć :
" Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił ciebie JEHOWAH Bóg twój olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich "
( por. Biblia Poznańska ).

A zatem reasumując tylko JEHOWAH jest Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa, jest Najwyższym godnym największej czci i chwały, gdyż jest Stwórcą wszechświata i Absolutem.
Dobrze jest nabyć też Pisma Hebrajskie, bo Pisma Greckie to tylko pewna część całości. W świetle Pism Hebrajskich Pisma Greckie nabierają zupełnie innego sensu. Uczniowie Jezusa byli Hebrajczykami i myśleli jak Hebrajczycy, a nie jak pogańscy Hellenowie z ich pogańską metafizyką. Dlatego wszelkie neoplatońskie koncepcje homoousios wprowadzone przez archidiakona Atanazego i kontynuatorów jego doktryny do nauk kościoła rzymskiego to brednie nie mające nic wspólnego z nauką Pisma Świętego.

1. Już pisałem poprzednio o postaci ( gr. µ???? ) Jezusa, ale najwidoczniej użytkownik tego nie doczytał więc powtórzę : Kiedy jest mowa o podobieństwie ( gr. µ???? ) co jest w tym fragmencie oddane słowem " postać ", należy pamiętać, że pierwszy człowiek został stworzony na podobieństwo i obraz Boga ( hebr. ????? - /tzelem/ - dosł. podobizna, kształt ). Takim obrazem Boga ( gr. ????? ??? ???? - 2 Koryntian 4 : 4 ) został Jezus, gdyż był drugim Adamem zanim ten popełnił grzech - 1 Koryntian 15 : 45. Ofiara, która została złożona przez Jezusa była równowartością za życie, które zatracił pierwszy Adam. Takie jest bowiem znaczenie hebrajskiego słowa ????? ( kofer - dosł. okup ).
 W dodatku ten sam Apostoł Paweł, który napisał list do Filipian, w liście do Rzymian 8 : 29 pisze, że ci którzy miłują Boga są wyznaczeni jako mający ten sam kształt tożsamy z obrazem Jego Syna ( ??µµ?????? ??? ??????? ??? ???? ????? ).

Wniosek stąd jest taki, że argument użytkownika jest żaden, gdyż taką samą postać miał pierwszy człowiek Adam przed grzechem i taką samą postać ( gr. ??µµ????? ) będą mieli ci, którzy miłują Boga i zostaną uznani za godnych dostąpienia tego zaszczytu.

Nigdzie nie ma takiego wersetu, że Bóg się objawił w postaci ludzkiej i że się ukazał jako człowiek !!!

Ponadto warto troszkę dokładniej czytać tekst grecki, gdyż w liście do Filipian 2 : 6 w odniesieniu do Jezusa użyto greckiego czasownika ????µ?? - ( uważać, mniemać ) co znaczy , że nie mniemał on, by porwać się na coś takiego jak zrównanie z Bogiem.
 A więc mu nawet taka myśl w głowie nie powstała, by porwać się na coś takiego, w przeciwieństwie do pewnego cheruba, który sam przez to uczynił się szatanem. To samo zrobił Adam mimo, że był człowiekiem ( 1 Moj. 3 : 5 ).
Dodatkowo występujący w tekście listu do Filipian 2 : 6 imiesłów ??????? w odniesieniu do Jezusa oznacza istnienie zależne, na co wskazuje przyimek ???- pełniący funkcję przedrostka i oznaczający zależność i podporządkowanie.

2. Traktując błędnie tekst Pisma Świętego jako tekst metafizyki, można faktycznie dojść do paradoksów wyrywając z kontekstu werset z listu do Kolosan 2 : 9. Użyte w wersecie określenie dotyczące Jezusa, że " w nim zamieszkuje całe wypełnienie boskości cieleśnie " ( gr. ?? ???? ???????? ??? ?? ?????µ? ??? ???????? ??µ?????? ) nabiera zupełnie innego znaczenia, gdy się uwzględni kolejny werset listu do Kolosan 2 : 10. Napisano tam m.in. o wiernych chrześcijanach : " i macie pełnię w nim " ( gr.??? ???? ?? ???? ???????µ???? - dosł. " i jesteście w nim wypełnieni " ). Podobna myśl jest wypowiedziana w drugim liście 1 : 4 Piotra, gdzie apostoł wyraża nadzieję, że wierni chrześcijanie staną się uczestnikami Boskiej natury ( gr. ??????? ????? ???????? ?????? ).
 Gdyby więc rozumieć list do Kolosan 1 : 19 oraz 2 : 9 tak jak to rozumie użytkownik, należałoby powiedzieć, że zbawieni ludzie będą Bogami.

Ale apostoł Paweł nie zajmował się metafizyką i czczą filozofią przed którą ostrzegał ( Kol. 2 : 8 - 9 ). Nie prowadził wywodu ontologicznego dotyczącego bytu Jezusa od czego niestety wielu chrześcijan zdurniało, lecz wskazywał na przykład etyczny Chrystusa jako wzór do naśladowania, bo dzięki jego świętości i nienaganności wszystkie skarby mądrości i poznania są w nim schowane ( Kol. 2 : 3 ). Stąd też apostoł w liście do Efezjan 3 : 19 wyraża swoje pragnienie, by jego duchowi bracia mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, aby zostali wypełnieni całkowicie pełnią Boga ( gr. ??? ????????? ??? ??? ?? ?????µ? ??? ???? ).
 
Już niegdyś nawet bogami nazwani byli ci, których doszło słowo Boże ( Ewangelia Jana 10 : 35 ), a jednak choć byli synami Najwyższego, to Psalmista powiedział, że jak ludzie pomrą ( Psalm 82 : 6 -7 ). Nie dostąpili więc zaszczytu jaki Bóg zgotował dla duchowych braci Chrystusa.
Ten Psalm, który cytował Jezus jest szczególnie trafny i przydatny obecnie, gdyż pokazuje, że oprócz bogów istnieje Najwyższy ( Psalm 82 : 1, 6 ). Najwyższy zaś jest jeden, pojedynczy ( hebr. e?had ) i jedynie On nosi Imię JEHOWAH ( Psalm 83 : 19, Ewangelia Łukasza 1 : 31 - 31 ).
 Płynie stąd oczywisty wniosek, że tylko JEHOWAH jest Bogiem Wszechmocnym. Jest Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Nigdzie Jezus nie jest nazwany JEHOWAH. Jeśli więc ktoś opisując istoty mające udział w Boskiej naturze posługuje się terminem BÓG - to powinien pamiętać o tym, że w nazewnictwie hebrajskim niekoniecznie oznacza to Absolut. Z Pisma Świętego zaś wynika jednoznacznie, że Absolutem jest tylko JEHOWAH.

3. Temat chwały był już przeze mnie poprzednio poruszony, więc nie będę się powtarzał. Najwidoczniej użytkownik nie przeanalizował tego co napisałem z Biblią w ręku. Pozostaje mi więc napisać o tym jeszcze raz.
 Otóż, chwała ( gr. ???? ) od chwały różni się czasem nawet znacznie o czym mówi 1 Koryntian 15 : 40 - 41, 43. Inna jest chwała Najwyższego, a inna chwała Chrystusa - co wynika w sposób logiczny z pozycji, którą każdy zajmuje. Pierwszy list Piotra 1 : 21 mówi o Chrystusie, że Bóg " wzbudził go z martwych i obdarzył go chwałą " , a drugi list Piotra 1 :17 też mówi, że " otrzymał bowiem szacunek od Boga Ojca i chwałę. "
 Jest to podobnie jak z życiem, które Jezus otrzymał od Ojca i stąd zawdzięcza je Ojcu, natomiast Ojciec nie zawdzięcza je nikomu, gdyż jest Źródłem życia i Absolutem. - Ewangelia Jana 5 : 26.
 Jezus ponadto powiedział w swej modlitwie do Ojca, że dał swoją chwałę tym, których umiłował Ojciec - Ewangelia Jana 17 : 22.
 Również pozycja Jezusa względem Ojca jest jednoznaczna : to Jezus modli się do Ojca, a nie odwrotnie. W Piśmie Świętym nie ma ani jednego wersetu wskazującego na to, że Ojciec modli się do Jezusa.

Ponadto warto zauważyć, że założenie świata ( gr. ????ß??? ) o którym mowa w Ewangelii Jana 17 : 24 to nie to samo co stworzenie świata ( gr. ?????? ).
W świetle przedstawionych tu informacji wszystko wygląda więc nieco inaczej.
 
4. Słowo " jednorodzony " ( gr. µ???????? ) to nie to samo co - pierworodny ( gr. ?????????? ), więc użytkownik rozminął się z tematem.

5. Przez nieprawidłowe odczytywanie słów z Ewangelii Jana 1 : 14 " a słowo ciałem się stało " ( gr. ? ????? ???? ??????? ) 'powstał chwast na polu pszenicznym' w postaci dogmatu o podwójnej naturze Jezusa. Przyjęcie błędnej doktryny, że logos wcielił się w ciało doprowadziło do kolejnej fałszywej doktryny, że Jezus miał podwójną naturę. Zdecydowanie takiej nauki o inkarnacji ( łac. incarnatio ) czyli wcieleniu nie ma w Piśmie Świętym z wyjątkiem opisu demonów uprawiających ten proceder.

6. Cały pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków jest dosyć często błędnie tłumaczony, gdyż ci którzy chcą nagiąć tekst biblijny do swej trynitarnej wizji dokonują niewłaściwych interpolacji rożnych wyrazów przez co tekst nabiera zupełnie innego znaczenia niż ma w hebrajskim brzmieniu i rozumieniu cytowanych wersetów. To zagadnienie też już wyjaśniałem, ale nie zaszkodzi powtórzyć.

Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków cytuje rzecz jasna z Pism Hebrajskich. Warto więc sprawdzić jak tam brzmią cytowane wersety. A tam brzmią zupełnie inaczej niż to podał użytkownik.
 
" Tronem twoim Bóg na wieki i na zawsze , berłem prawości berło królestwa twego " - Psalm 45 : 7 przekład Vocatio
" Tron twój jak Pan wiecznotrwały, berło sprawiedliwe, berło królestwa twego " - Psalm 45 :7 przekład Izaaka Cylkowa
 
" Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość , dlatego namaścił ciebie Bóg, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich " - Psalm 45 : 8 przekład Vocatio
 " Umiłowałeś cnotę, a nienawidzisz bezprawia. Przeto pomazał cię Pan, Bóg twój, olejem wesela, ponad rówieśniki twoje " - Psalm 45 : 8 przekład Izaaka Cylkowa
 Warto tu wspomnieć, że w niektórych manuskryptach występuje w Psalmie 45 : 8 Tetragram dzięki czemu werset ten można również przetłumaczyć :
" Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił ciebie JEHOWAH Bóg twój olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich "
( por. Biblia Poznańska ).

Stąd też warto przeanalizować nie tylko cytowany przez apostoła Pawła werset Psalmu 102 : 25, lecz cały ten Psalm w wersji hebrajskiej. W Psalmie tym wielokrotnie występuje Imię Boże i ewidentnie Psalm jest skierowany do Boga Wszechmocnego. JEHOWAH jest więc Tym, do którego Psalmista kieruje swoją modlitwę - Psalm 102 : 1 - 2. Kolejne wersety 23 - gdzie znowu występuje Imię Boże, oraz 24 i 25 cały czas sygnalizują, że Psalmista nie zmienił swojej modlitwy kierując ją do kogoś innego. Stąd też byłoby nieco dziwne, gdyby tak się stało w wersecie 26. Wyłącznie JEHOWAH Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi. Mówi o tym wyraźnie proroctwo Izajasza 44 : 24 - " Ja jestem JEHOWAH Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną ? "

Jeśli przeczyta się uważnie pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków to uderza, że w tekście greckim w wersecie drugim nie ma słów, które znajdują się w wielu tłumaczeniach w języku polskim, a mianowicie, że " przez Niego [ Chrystusa ] też stworzył wszechświat. "
W tekście greckim bowiem jest napisane : ??’ ?? ??? ???????? ???? ?????? t.zn. - " dla którego i uczynił ?????? " - a więc przyszłą błogosławioną dla ludzkości nową epokę Chrystusową. Greckie bowiem słowo ?????? ( od formy ???? - /aion / ) to nie wszechświat !
 Cały list apostoł Paweł rozpoczyna od odwołania się do Boga, który posyłał proroków i przez których przemawiał do ludzi. W końcu posłał Syna. On ze względu na poświęcenie się dla ludzi i złożoną za wielu ofiarę został wywyższony nawet ponad anioły.
Powstaje tu ponadto słuszne pytanie po co Jezus miałby być wywyższany ponad aniołów, gdyby był Bogiem ??? Na jakie jeszcze wyższe stanowisko miałby być wyniesiony jeśli byłby Absolutem ???
 Ale jako człowiek mógł zostać wyniesiony. Narodził się bowiem jako człowiek, a nie jako Bóg-człowiek ( 1 Tymoteusza 2 :5 ). Bóg zaś nie jest człowiekiem i nigdy nim nie był ( 1 Samuela 15 : 29 ). Gdyby miał początek nie byłby wieczny ( Izajasz 40 : 28 ) i tym samym nie byłby Bogiem.
 Jezus natomiast został zrodzony, a więc miał początek w czasie ( Psalm 2 :7, Hebr. 1 : 5 ). Bóg nie może być kuszony ( Jakuba 1 : 13 ), a Jezus - Syn Boży był kuszony ( Ewangelia Mateusza 4 : 3 - 10 ). Bóg jest nieśmiertelny ( 1 Tymoteusza 6 : 16 ) i nie może umrzeć, a Jezus umarł.
Bóg też nie musiał być wskrzeszany, a Jezus został przez Boga zmartwychwzbudzony ( Dzieje Apostolskie 3 : 15 ).

Wszystkie zaszczyty, których miał dostąpić od Boga Wszechmocnego wynikają nie z jego statusu ontycznego jak tego chcą zwolennicy trynitaryzmu, lecz jako nagroda od Boga Wszechmocnego za posłuszeństwo i złożoną ofiarę z własnego życia, by wykupić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Stąd liczne odniesienia apostoła Pawła do Boga. Od Jego najwyższej pozycji i autorytetu wyprowadza całą argumentację dotyczącą Jezusa. Świadczy o tym werset 1, 5, 6, 7, 8 i druga część 9 wersetu rozdziału 1 listu do Hebrajczyków. W związku z tym werset 10 zgodnie z sensem Psalmu 102 w wersji hebrajskiej nie może zaprzeczać całej Biblii. Ok. 50 tekstów biblijnych mówi, że to Ojciec stworzył niebiosa i ziemię, a Jezus nigdy nie twierdził, że jest Stwórcą. Gdyby przyjąć, że Bóg jest Stwórcą i Jezus jest Stwórcą i Bogiem Wszechmocnym, to byłoby dwóch Bogów, a to jest oczywisty absurd. Byłoby to też całkowicie sprzeczne z hebrajskim monoteizmem.
W istniejącej kopii greckiej fragmentu listu do Hebrajczyków w cytowanych wersetach pochodzących z greckiej Septuaginty, która nigdy nie była tekstem natchnionym - ( tekst został odrzucony w Judei ze względu na liczne błędy ) - istnieje pewne zamieszanie z powodu wątpliwej interpolacji pewnych słów. Psalm 102 : 23 - 25 LXX ma inny sens niż w wersji hebrajskiej. Tekst Septuaginty wprowadza myśl, która nie występuje w tekście hebrajskim.
Powodem różnicy istniejącej między tekstem greckim LXX a hebrajskim ( Psalm 102 : 24 ) jest inne odczytanie tekstu spółgłoskowego jako że pierwotne pismo hebrajskie było zapisem spółgłoskowym. I tak jeśli w czasowniku hebrajskim ??? - "innah" zmieni się samogłoski ( hireq czyli " i " na qamac - czyli "a" ) - otrzyma się czasownik - "anah". I wtedy zamiast słów " wyczerpała się w drodze siła moja " można otrzymać słowa : " On [ Bóg ] odpowiedział [ mu ] ." W tym wypadku sens byłby taki, że Bóg odpowiada modlącemu się jako Panu i taki też tytuł dodaje Septuaginta ( LXX ) choć w hebrajskiej tekście w ogóle takie słowo nie występuje. W dalszej części fragmentu podobna sytuacja zaistniała w odczycie kolejnego wersetu 25, w którym w tekście hebrajskim istnieje wyrażenie ??? ??? - " omar Eli " co znaczy " powiem - Boże mój ".
Jeśli inaczej się odczyta ten tekst wstawiając w zapis spółgłoskowy inne samogłoski to otrzyma się wyrażenie " emor elai " ( poprzez wstawienie samogłoski hatep segol czyli - " e", holem czyli - "o", patah - czyli "a", zamiast holem - czyli "o", patah - czyli "a", hireq - czyli "i" ). Otrzymane w ten sposób wyrażenie znaczy " powiedz mi " - co oznacza, by Bóg skrócił dni, które muszą upłynąć zanim Jego Królestwo nadejdzie. W Psalmie jest mowa o przyszłym Królestwie po przeminięciu starych niebios i starej ziemi. Ale nawet przy takim odczytaniu tekstu nic nie wskazuje, że modlący stał się Absolutem którego imię JEHOWAH występuje w tekście Psalmu.
 Gdyby z kolei idąc za błędami tłumaczy podtrzymywać tezę, że Jezus jest Stwórcą na podstawie wątpliwych tłumaczeń Hebr. 1 :10, to w takim razie popada się w sprzeczność z wcześniejszym wersetem Hebr.1 : 4, gdzie powiedziano, że Jezus STAŁ SIĘ wyższym od aniołów. Gdyby więc był Stwórcą nie miałoby to sensu, aby stawał się wyższym, gdyż od samego początku byłby ponad nimi.
 Takie błędne przypisanie Jezusowi pozycji Stwórcy jest również sprzeczne z fragmentem z Dziejów Apostolskich 4 : 24 - 27, gdzie jest opis jak apostołowie wraz z pozostałymi uczniami Jezusa podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli m.in. : " Władco, Ty któryś stworzył niebo i ziemię, i morze i wszystko co w nich jest. Któryś powiedział … Czemu wzburzyły się narody…? Powstali … razem przeciw Panu i Chrystusowi Jego. Zeszli się bowiem naprawdę przeciw świętemu słudze Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś… "

7. Absolutem według Biblii jest JEHOWAH Bóg Wszechmocny i też on jest Autorem zbawienia. Ale Jezus stał się wykonawcą Jego planu. Stąd w Piśmie Świętym napisano : " Jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed każdym wiekiem i teraz i po wszystkie wieki. Amen " - Judy 1 : 25.